DE LUTHERHOF

Doelstelling

De Lutherhof is de naam voor een Luthersche Stichting die het beheer voert over 66 woningen in een hof. De huidige Lutherhof is gelegen aan het Staringplein in Amsterdam Oud West.


De doelstelling van de Lutherhof is van oudsher het bieden van een beschermde woonomgeving aan ouderen of hen die hiervoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen. Het bestuur geeft in zijn beleid invulling aan deze doelstelling.Geschiedenis

 

De geschiedenis van de Lutherhof gaat terug tot 1670. In dit jaar werd het Konijnenhofje, een hofje met 8 huisjes gesticht. Hofjes waren in die tijd bestemd voor oudere alleenstaanden en dit waren meestal dames. In 1732 vond een uitbreiding plaats met nog eens 8 huisjes. In 1738 werd hetZwaardvegershofje erbij gevoegd; een hofje met 6 huisjes. Beide hofjes vielen tot 1828 bestuurlijk direct onder de Diaconie, daarna kregen ze een eigen bestuur.

De hofjes hebben ongeveer 200 jaar bestaan, totdat in 1899 besloten werd tot de bouw van een nieuw hof. Hiervoor werd de huidige locatie aan het Staringplein aangekocht. Met behulp van giften en een lening van de Diaconie werden de nodige financiën bijeen vergaard. Op 30 oktober 1907 werd de eerste steen gelegd en op 2 juli 1909 vond de officiële opening plaats in de tuin van de LutherhofIn 1982 heeft de hof een eerste modernisering doorgemaakt. De sanitaire voorzieningen werden aangepakt. Iedere woning kreeg de beschikking over een eigen toilet en douche. De 70 woningen werden samengevoegd tot 60 stuks, waarvan 44 een-kamer woningen en 16 twee-kamer woningen. In 1984 vond de heropening plaats.


Rijksmonument

Nadat in 1999 de Lutherhof door de Stadsdeelraad was voorgedragen als Rijksmonument, is van Rijkswege in 2000 de officiële beslissing gevallen om de Lutherhof op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. De Lutherhof wordt als een bijzonder en karakteristiek gebouw in het Stadsdeel OudWest beschouwd en heeft nu dus ook de officiële status van Rijksmonument.Nieuwe appartementen

In de jaren '90 van de vorige eeuw zijn verdere plannen ontwikkeld tot modernisering van de Lutherhof. De ruime zolders van de Lutherhof werden gebruikt voor opslag en bergruimte maar bleken uitstekend geschikt te maken voor nieuwe woningen. Na een grondige voorbereiding is met steun vanuit Lutherse fondsen en vanuit de Stadsdeelraad Oud West de bouw van 9 nieuwe appartementen gerealiseerd.

Onlangs, op 20 september 2003 heeft de officiële opening plaatsgevonden. De reacties zijn unaniem positief en de belangstelling van ouderen voor deze bijzondere en sfeervolle appartementen is groot.Beschermde woonomgeving

 

De Lutherhof voorziet in deze tijd van vergrijzing in een belangrijke behoefte aan hen die graag zelfstandig willen blijven wonen maar wel binnen het verband van een beschermde woonomgeving.

 

Binnen de Lutherhof is een huismeestersechtpaar aanwezig. Zij coördineren de dagelijkse gang van zaken en geven leiding aan de portiers. Er zijn 4 portiers in (part)time dienst van de Lutherhof.

 

Er bestaat een nauw contact tussen bewoners en bestuursleden. Vanuit het bestuur worden regelmatig bezoeken afgelegd bij de oudere bewoners en worden periodiek gemeenschappelijke activiteiten zoals maaltijden, tuinfeest, Kerst- en Nieuwjaarsvieringen georganiseerd.

 

Het huismeestersechtpaar ondersteunt en helpt met name de oudere bewoners. Dit betreft het verrichten van kleine hand en spandiensten. Door een goed en actief samenspel tussen bestuur, maatschappelijk werkers en huismeestersechtpaaraangevuld met Thuiszorg wordt er naar gestreefd om ouderen zo lang mogelijk in een zelfstandige woonsituatie te laten functioneren.

 

Met de bouw van 9 nieuwe appartementen is een gedurfd en succesvol project gerealiseerd. Op een schitterende locatie zijn ruime woningen voor senioren tot stand gebracht, waarop men trots kan zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte in de samenleving tot een langduriger zelfstandigheid van senioren binnen een beschermde omgeving.
Inlichtingen

 

Algemene inlichtingen over de Lutherhof en over verhuur kunt u krijgen bij het bestuur

 

De Lutherhof

t.n.vhet Bestuur

Staringplein 9

1054 VJ  Amsterdam

 

tel: 020 612 3772